Статті (ЖР та PR-технологій)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Чужі діалоги в художній семіосфері П. Капельгородського та О. Досвітнього
  (2019) Філатова Оксана Степанівна; Filatova Oksana
  У статті розглянуто моделі культурного діалогу, репрезентовані в українській белетризованій прозі початку ХХ ст. За об’єкт наукового аналізу вибрано тексти з інонаціональним матеріалом: повісті «Аш хаду» П. Капельгородського, «Алай» і «Гюлле» О. Досвітнього. Увага фокусується на особливому національному складі мислення героїв, стійких проявах волі до життя і свободи, традиційних морально-етичних цінностях. Доводиться, що культура, життя і побут народів екзотичного Сходу як об’єкт художнього зображення, психологічно переконливе відтворення індивідуального в людині й у кожному окремому етносі притаманні творам українських письменників, сторінки біографії яких пов’язані з незвіданими та маловідомими районами Російської імперії. Аналіз іманентної текстової структури повістей П. Капельгородського «Аш хаду», О. Досвітнього «Алай» і «Гюлле», у яких представлена художня візія східної «картини світу», дає можливість зробити висновки щодо формо- і змістоформувальних складників культурної та інонаціональної самоідентифікації.
 • Документ
  Роман виховання О. Копиленка: своєрідність жанрової моделі
  (2018) Філатова Оксана
  У статті простежуємо розвиток в українській літературі початку ХХ століття роману виховання, з’ясовуємо характеристики жанрової модифікації. На матеріалі дилогії О. Копиленка “Дуже добре” і “Десятикласники” аналізуємо наскрізні проблемно-тематичні компоненти та стильові домінанти, що визначають зміст ідеологічного проекту виховання.
 • Документ
  Складне речення як засіб реалізації мовленнєвого впливу в українських рекламних слоганах
  (2019) Гузенко, Світлана Валентинівна; Huzenko, Svitlana; Гузенко, Светлана Валентиновна
  У статті висвітлено особливості функціонування складних речень в українських рекламних слоганах, що репрезентує нові засоби реалізації мовленнєвого впливу. Підтверджено наявність у рекламних текстах рис динамічності, невимушеності, наближення до адресата. Охарактеризовано стилістичний ефект семантичної симетричності компонентів складносурядного речення. Звернено увагу на подвійну інформативність складнопідрядних речень з підрядними обставинними, нестандартність семантики складнопідрядних речень з підрядними означальними; переривчастість і різкість парцельованих синтаксичних конструкцій.
 • Документ
  Вербалізація концепту "повага" в українському масмедійному дискурсі
  (2018) Гузенко, Світлана; Спанатій, Олександр; Huzenko, Svitlana; Spanatiy, Alexander
  У статті описано специфіку мовної репрезентації концепту "повага" в українському масмедійному дискурсі. На підставі аналізу словникових статей, публікацій аналітичних часописів "Дзеркало тижня", "Український тиждень" окреслено семантичне ядро концепту – "почуття шани, прихильне ставлення до когось, чогось"; описано різні засоби вербалізації центральної семи залежно від соціального контексту.
 • Документ
  Діалогічність сучасного масмедійного дискурсу
  (2017) Гузенко, Світлана; Спанатій, Олександр; Guzenko, Svitlana; Spanatiy, Alexander
  У статті розглянуто проблему мовних засобів вираження діалогічності у сучасному дискурсі мас-медіа. Автор статті доводить, що через створення ситуації діалогу реалізовано текстову функцію впливу на адресата публікації, сформовано єдине когнітивне поле між автором і адресатом повідомлення.
 • Документ
  Функціонування постфольклорних текстів у мережі Інтернет
  (2017) Гузенко, Світлана; Свистуха, Дар’я; Huzenko, Svitlana; Svystukha, Daria
  У статті досліджується феномен постфольклору на прикладі соціальної мережі «Вконтакті». Означуються провідні жанри сучасного Інтернет-фольклору, тематика текстів. Також окреслюється джерельна база на основі якої виникають нові форми народної словесності ХХІ століття.
 • Документ
  Формування культури академічної доброчесності бібліотекою закладу вищої освіти
  (2019) Костирко, Т. М.; Жигалкіна, М. С.; Kostyrko, T. M.; Zhyhalkina, M. S.
  У статті розглядаються актуальні завдання в дослідженні академічної доброчесності – боротьба з плагіатом; формування етичних норм академічної спільноти; виховання інформаційної грамотності; підвищення мотивації навчання. Описано комплекс заходів щодо академічної доброчесності, впроваджених в роботу НБ НУК, з метою підвищення інформаційної компетентності студентів, молодих науковців та професорсько-викладацького складу університету.
 • Документ
  Дослідження результативності наукової та науково-методичної діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у сфері суднобудування та суміжних галузях
  (2019) Костирко, Т.; Бондар, І.; Корольова, Т.; Жигалкіна, М.; Kostyrko, T.; Bondar, I.; Korolova, T.
  Одним із напрямків роботи Наукової бібліотеки стало виявлення наукової активності НУК в цілому та публікаційної активності вченого за допомогою наукометричних та бібліометричних досліджень. Об`єктом даного дослідження є публікаційна активність науково-педагогічних працівників (НПП) НУК. Джерелом даних, використаних у дослідженні, є авторитетні наукометричні бази даних (БД) Scopus і Web of Science Core Collection (WoS) за період з 2013 по 2017 рр. станом на 01.04.2018 р.Мета дослідження: відстежити динаміку публікаційної активності та результативності наукової діяльності НПП університету за період 2013-2017 рр.